Nedokončeno

Úvaha o trojici nedokončených moderních staveb na brněnské Okružní třídě

Petr Pelčák: Omezíme-li časově následující srovnání na moderní dobu, zřejmě se nám vybaví více nedokončených děl hudebních než architektonických. Jdouce však hlouběji do historie, poměr se patrně obrátí. Příčina není jenom v úměrně s délkou časového odstupu klesající míře zachování hudebních archiválií a informačních pramenů. Nedokončené stavební dílo bylo prostě z řady důvodů v minulosti daleko častějším a obvyklejším jevem než ve 20. století. Tento příměr nejen zdůrazňuje neobvyklost existence nedokončeného díla moderní architektury, ale také představuje fenomén společný oběma disciplínám. (…) Naši trojici budov sice spojuje přináležitost ke hnutí moderní architektury, avšak každá z nich vznikla v jiné periodě jeho historie. Baťův obchodní dům na konci 20. let, nájemní dům v ulici Cejl 4–6 na konci 30. let a autobusové nádraží na konci 40. let 20. století. O to neobvyklejší je téma
této trojici společné, totiž právě téma nedokončenosti. Její důvody jsou u každé z nich nezávislé na rozhodnutí či vůli jejího stavebníka i architekta.

(Kontexty 6/2015)